Вступ до аспірантури

admission_400x230.jpg

Інформація відділу аспірантури і докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського

Адреса: 03056, Україна, Київ, проспект Перемоги 37, корпус №1, кімната 247
Телефон: (044) 236-21-49
e-mail: aspirantura[at]kpi.ua
Приймальні години відділу аспірантури та докторантури: 9.00-10.00 та 14.00-17.00

Аспірантура і докторантура - форми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. Кафедра ТНР, В та ЗХТ у 2021 році здійснює підготовку аспірантів зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія.

Переглянути інформацію про освітню програму

Аспірантура і докторантура відкривається при вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:

а) за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України - за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
 • коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту - для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

б) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

 

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Дати прийому документів може бути змінено через карантин!

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2021 році відбудеться з 20 травня 2021 року по 1 липня 2020 року.

Перед поданням документів вступникам необхідно надіслати реєстраційну форму на адресу aspirantura@kpi.ua

На час запровадженого карантину документи подаються дистанційно (електронні копії, без підписів викладачів). Після завершення карантину підписані оригінали документів подаються до відділу аспірантури та докторантури. Дати початку та завершення прийому оригіналів документів щодо вступу до аспірантури будуть визначені на сайті відділу аспірантури та докторантури.

 

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора;
 • анкета + фото (2 шт., 1 шт. приклеїти на анкету);
 • копія диплома та додатку до диплома магістра (спеціаліста)*;
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту/факультету про рекомендацію до аспірантури (за наявності);
 • дослідницька пропозиція вступника з візою зав. кафедри;
 • письмовий висновок наукового керівникана дослідницьку пропозицію;
 • витяг із семінару кафедри, де проходила презентація дослідницької пропозиції вступника;
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки (у списку виділити публікації у фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах Scopus або Web of Science);
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків*;
 • копія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією)*;
 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)*.

*В разі дистанційної подачі документів вступник завіряє копії цих документів.

Копія вважається завіреною при наявності на ній запису зробленого від руки «Копія вірна. Дата , Підпис».

 

Вступні випробування для осіб, які вступають на основі ступеня магістра(спеціаліста) проводяться з 28 серпня 2021 року по 9 вересня 2021 року. Список вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, оголошується не пізніше 10 вересня 2021 року.

Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:

 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності). Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою “зараховано” “незараховано”. Вступник, що отримав “незараховано” до складання вступних випробувань не допускається;
 • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна:

 • додаткове вступне випробування (в разі необхідності);
 • іноземна мова;
 • спеціальність.

Завантажити програму фахового випробування

Завантажити програму додаткового вступного випробування

 

Особам, допущеним до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури формуватиметься (за 100-бальною шкалою) за формулою:

КБ = 0,5 × ІС + 0,3 × ІМ + 0,15 × ДБ + 0,05 × БД,

де ІС - оцінка вступного іспиту із спеціальності;

ІМ - оцінка вступного іспиту із іноземної мови;

ДБ - додаткові бали за навчальні та наукові досягнення;

БД - середній бал додатку до диплому про вищу освіту (за 100-бальною шкалою).

Прийом документів до аспірантури у 2021 році триває з 20 травня по 1 липня.

 

Дослідницька пропозиція для майбутніх аспірантів

Free Joomla! template by L.THEME