Вступнику до аспірантури

admission_400x230.jpg

Інформація для громадян України

Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура. Кафедра ТНР, В та ЗХТ у 2021 році здійснює підготовку аспірантів зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія.

Переглянути інформацію про освітню програму

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Аспірантура і докторантура відкривається при вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Дати прийому документів може бути змінено через карантин!

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2020 році відбудеться з 20 травня 2021 року по 1 липня 2021 року.

Перед поданням документів вступникам необхідно надіслати реєстраційну форму на адресу aspirantura@kpi.ua

На час запровадженого карантину документи подаються дистанційно (електронні копії, без підписів викладачів). Після завершення карантину підписані оригінали документів подаються до відділу аспірантури та докторантури. Дати початку та завершення прийому оригіналів документів щодо вступу до аспірантури будуть визначені на сайті відділу аспірантури та докторантури.

 

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора;
 • анкета + фото (2 шт., 1 шт. приклеїти на анкету);
 • копія диплома та додатку до диплома магістра (спеціаліста)*;
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту/факультету про рекомендацію до аспірантури (за наявності);
 • дослідницька пропозиція вступника з візою зав. кафедри;
 • письмовий висновок наукового керівникана дослідницьку пропозицію;
 • витяг із семінару кафедри, де проходила презентація дослідницької пропозиції вступника;
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки (у списку виділити публікації у фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах Scopus або Web of Science);
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків*;
 • копія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією)*;
 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)*.

*В разі дистанційної подачі документів вступник завіряє копії цих документів.

Копія вважається завіреною при наявності на ній запису зробленого від руки «Копія вірна. Дата , Підпис».

 

Вступні випробування для осіб, які вступають на основі ступеня магістра(спеціаліста) проводяться з 28 серпня 2021 року по 9 вересня 2021 року. Список вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, оголошується не пізніше 10 вересня 2021 року.

Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:

 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності). Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою “зараховано” “незараховано”. Вступник, що отримав “незараховано” до складання вступних випробувань не допускається;
 • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна:

 • додаткове вступне випробування (в разі необхідності);
 • іноземна мова;
 • спеціальність.

Завантажити програму фахового випробування

Завантажити програму додаткового вступного випробування

 

Особам, допущеним до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури формуватиметься (за 100-бальною шкалою) за формулою:

КБ = 0,5 × ІС + 0,3 × ІМ + 0,15 × ДБ + 0,05 × БД,

де ІС - оцінка вступного іспиту із спеціальності;

ІМ - оцінка вступного іспиту із іноземної мови;

ДБ - додаткові бали за навчальні та наукові досягнення;

БД - середній бал додатку до диплому про вищу освіту (за 100-бальною шкалою).

 

Зарахування до аспірантури – з 1 жовтня 2021 року.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Розмір стипендії аспіранта денної форми становить 5279 грн. на місяць.

 

Корисні посидання:

Інформація для іноземних громадян

Прийом іноземних громадян до аспірантури (докторантури) КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється за умови:

 • здобутого ступеня магістра (спеціаліста);
 • успішного проходження вступних випробувань;
 • запрошення університету.

Документи для вступу до аспірантури приймаються протягом року!!!

Початок навчання з 1 жовтня.

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 • заява про прийом до аспірантури;
 • копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації), та копія додатку до нього (з перекладом на українську мову та завірені нотаріально). Особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, подають копію нострифікованого диплома;
 • дослідницька пропозиція вступника з візою зав. кафедри та письмовим висновком наукового керівника;
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки (а також ксерокопії 2-3 публікацій) з відгуком наукового керівника. У списку виділити публікації у фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах;
 • ксерокопія паспорту (сторінка з фото);
 • паспорт та диплом (оригінали) подаються особисто.

Вступні випробування  проводяться з 02 вересня 2020 р. по 12 вересня 2020 р.

Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:

 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.
 • вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню В2.
 • вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна:

 • додаткове вступне випробування (в разі необхідності);
 • іноземна мова;
 • спеціальність.

Free Joomla! template by L.THEME