Керівництво

Tolstopalova_chief.png

В.о. завідувача кафедри

Толстопалова Наталія Михайлівна

доцент, кандидат технічних наук (к.т.н.) за спеціальністю 05.17.01 - технологія неорганічних речовин (1989 р.)

Приймає за адресою: пр-т. Перемоги 37, корпус 4, к. 146

e-mail: tnrtazht@xtf.kpi.ua
Телефон/факс: +380 (44) 236-9774
http://intellect.tnr.xtf.kpi.ua/profile/tnm3

Наукові інтереси:

 • теорія і технологія процесів водопідготовки;
 • екологічні аспекти утилізації відходів підприємств по випуску фтор та фосфорвмісних продуктів;
 • екологічні аспекти утилізації осадів водопідготовки.

Публікації:

 1. Талхі Ф.М., Макарова Н.В., Астрелін І.М., Толстопалова Н.М. Дослідження методів попередньої підготовки води з високою жорсткістю для мембранного кондиціонування "Наукові вісті" НТУУ"КПІ" , №4-2008р. с. 127-131
 2. Кримець Г.В.,Астрелін І.М.,Толстопалова Н.М.,Супрунчук В.І. Термоефекти процесу сульфатизації каоліну Збірник наук. праць Дніпродзержинського держ. технічного університету (техн. науки) «Сучасні проблеми технологій неорг. речовин». - 2008. - Вип. 2(10).- С.43-46.
 3. Обушенко Т.И., Астрелин И.М.,Толстопалова Н.М. Варбанец М.А., Кондратенко Т.А, Очистка сточных вод от токсических металлов флотоэкстракцией// Химия и технология воды, 2008, т.30.№4 с. 429-436.
 4. Krymets G.V., Asyrelin I.M.,Tolstopalova N.M.
  Complex dye and heavy metals removal from water (комплексне видалення барвників та важких металів із води)Scientific and Practical Conference “Water & Environment” VI Internation Water Forum “AQUA UKRAINE-2008”. - Book of Abstracts. Okt. 7-10, 2008, Kyiv. - C.146-147, 325-326.
 5. Кримець Г.В., Астрелін І.М.,Толстопалова Н.М.,Свєтлєйша Е.М. Пошук оптимальних умов процесу одержання неочищеного сульфату алюмінію з каоліну
  Вопросы химии и химической технологии. - 2008. - № 4 - С.126-129.
 6. Обушенко Т.І, Астрелін І.М.,Толстопалова Н.М., Зеленская О.Г.,Соколовская Т.Н.
  Флотоэкстракция ионов никеля и меди из сточных вод
  IV Укр. н.-т. конференція з технології неорганічних речовин «Сучасні проблеми технології неорганічних речовин» з міжнародною участю. - Зб. матер. конф. хімії. - Дніпродержинськ, 14-16 жовиня 2008 р., ДДТУ. - С.286.
 7. Кримец Г.В., Астрелин И.М.,Толстопалова Н.М.,Банюк Е.Н.
  Кинетические закономерности процесса сульфатизации каолина
  Междун. н.-т. конф. «Ресурсо- и энергосберегающие технологи и оборудование, экологически безопасные технологи».- 19-20.11.2008. - Минск: БГТУ. - ч.1. - С.160-162.
 8. Кримець Г.В. Дослідження неізотермічної кінетики процесу сульфатизуючого випалу каоліну /Кримець Г.В., Астрелін І.М., Толстопалова Н.М., Концевой А.Л., Костоглод О.Б.//Наукові вісті НТУУ „КПІ” №2.2009.-К.: Політехніка”,2009.-С.130-134.
 9. Кримець Г.В. Механізм взаємодії сульфатної кислоти з каоліном/ Кримець Г.В. Астрелін І.М., Толстопалова Н.М., Супрунчук В.І.,Ковтун Є.В.//Вісник Національного технічного університету „Харківскій політехнічний інститут”. Збірник наукових праць.Тематичний випуск „Хімія, хімічна технологія та екологія” №11.2010.-Харків:НТУ „ХПІ”.-С.35-43.
 10. Кримець Г.В., Ефективний реагент для очищення стічних вод/ Кримець Г.В., Астрелін І.М., Толстопалова Н.М., Сазонова О.Ю. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — № 2— 2010. — С. 149–152.

Free Joomla! template by L.THEME