Open menu

Вступнику до аспірантури

admission_400x230.jpg

Інформація для громадян України

Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура. Кафедра ТНР, В та ЗХТ у 2024 році здійснює підготовку аспірантів зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія.

Переглянути інформацію про освітню програму

Сертифікат про акредитацію (до 01.07.2027 року)

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Аспірантура і докторантура відкривається при вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Дати прийому документів може бути змінено через військовий стан!

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2024 році відбудеться з 22 липня по 26 серпня 2024 року.

Про свої наміри вступати до аспірантури необхідно повідомити з 22 липня 2024 року шляхом заповнення Google-форми.

 

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора;
 • анкета;
 • копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копія документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі, якщо вступник претендує на отримання стипендії під час навчання);
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету/інституту про рекомендацію до вступу до аспірантури (за наявності);
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений завідуючим кафедри до якої планується вступ. У списку виділити публікації у фахових виданнях та у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

Усі копії документів (крім документа, що посвідчує особу та військового квитка) засвідчуються відділом аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. Документи подаються одночасно повним комплектом.

Детально ознайомитись з умовами вступу та переліком необхідних документів

Переглянути шаблони та бланки необхідних документів

Перейти на сайт відділу аспірантури та докторантури

Переглянути інформацію про вступ на сайті факультету

 

Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:

 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності). Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою “зараховано” “незараховано”. Вступник, що отримав “незараховано” до складання вступних випробувань не допускається;
 • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна:

 • додаткове вступне випробування (в разі необхідності);
 • іноземна мова;
 • спеціальність.

Завантажити програму іспиту для здобуття наукового ступеня доктор філософії

Завантажити програму додаткового вступного іспиту для здобуття наукового ступеня доктор філософії

 

Особам, допущеним до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури формуватиметься (за 200-бальною шкалою) за формулою:

КБ = ІС + ІМ,

де ІС - оцінка вступного іспиту зі спеціальності;

ІМ - оцінка вступного іспиту із іноземної мови.

Ознайомитись детальніше з принципами нарахування балів

 Зарахування до аспірантури – з 1 жовтня 2024 року.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Розмір стипендії аспіранта денної форми становить 8023 грн на місяць.

У 2023-2024 н.р. вартість одного року навчання становить: 59000 грн для 1-го р.н., 59000 грн для 2-го р.н., 55600 грн для 3-го р.н. та 55600 грн для 4-го р.н.

Корисні посидання:

Інформація для іноземних громадян

Прийом іноземних громадян до аспірантури (докторантури) КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється за умови:

 • здобутого ступеня магістра (спеціаліста);
 • успішного проходження вступних випробувань;
 • запрошення університету.

Документи для вступу до аспірантури приймаються протягом року!!!

Початок навчання з 1 жовтня.

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 • заява про прийом до аспірантури;
 • копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації), та копія додатку до нього (з перекладом на українську мову та завірені нотаріально). Особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, подають копію нострифікованого диплома;
 • дослідницька пропозиція вступника з візою зав. кафедри та письмовим висновком наукового керівника;
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки (а також ксерокопії 2-3 публікацій) з відгуком наукового керівника. У списку виділити публікації у фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах;
 • ксерокопія паспорту (сторінка з фото);
 • паспорт та диплом (оригінали) подаються особисто.

Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:

 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.
 • вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню В2.
 • вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна:

 • додаткове вступне випробування (в разі необхідності);
 • іноземна мова;
 • спеціальність.

Free Joomla! template by L.THEME