Open menu

Здобувачі PhD

2021 року вступу

Hutsul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Гуцул Христина Ростиславівна

Керівник: доц., к.х.н. Іваненко І.М.

Тема: Новітній фотокаталізатор на основі цинк (ІІ) оксиду

Перелік фахових та наукометричних публікацій: 

 1. Гуцул Х.Р., Іваненко І.М. Структура і властивості цинку(ІІ) оксиду. Огляд / Екологічні науки: науково-практичний журнал. – К.: ДЕА, 2020. – № 2(29). - С. 140-145.
 2. Hutsul K., Ivanenko I., Krymets G. / The precipitation synthesis of zinc (II) oxide for photocatalytic degradation of anionic and cationic dyes Applied Nanoscience. – 2021. DOI https://doi.org/10.1007/s13204-021-01694-x
 3. Hutsul K., Ivanenko I. Nanocomposite TiO2-ZnO for Dyes Photocatalytic Degradation / Proceedings of the 2021 IEEE 10th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties (NAP-2021), 2021, (In press).

Доповіді на конференціях/симпозіумах/семінарах:

 1. K. Hutsul, I. Ivanenko The influence of the photocatalytic process organization on removal of congo red day / Збірка тез доповідей XХI Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство» (21-22 травня 2020 р., м. Київ) / Укладач Д. Е. Бенатов. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігор Сікорського», 2020. – 298 с. – C. 149.
 2. Сторчак І.С., Кикавець Н.В., Гуцул Х.Р., Іваненко І. М. Фотодеградація барвників за допомогою фотокаталізатора ZnO / Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти (14-15 листопада 2019 р., м. Київ): матер. VІ Міжнар. наук.-практ. конф./ Уклад. Жукова В. – 2019. – 243 с. – С. 194-195.
 3. Сторчак І.С., Кикавець Н.В., Гуцул Х.Р. Фотокаталізатор ZnO для фотодеградації барвників / Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти (14-15 листопада 2019 р., м. Київ): матер. VІ Міжнар. наук.-практ. конф./ Уклад. Жукова В. – 2019. – 243 с. – С. 192-193
 4. Гуцул Х.Р., Іваненко І.М., Кримець Г.В. Змінювання рН підчас фотокаталітичного розкладання метилового блакитного / Збірка тез доповідей VIII – міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, 22-23 квітня 2020 р., м. Київ / Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; укладач Гайдай О.В. – 141 с. – С. 65.
 5. Гуцул Х.Р., Іваненко І.М. Фотокаталітичне видалення метилового синього за допомогою цинку оксиду / Міжгалузеві диспути: динаміка та розвиток сучасних наукових досліджень: матеріали міжнародної наукової конференції (Т.2), (10 липня, 2020 рік. Вінниця) / Укладач Н.Р. Рабей - Україна: МЦНД, 2020. – 153 с. – С. 15.
 6. Гуцул Х.Р., Іваненко І.М. Фотокаталітичне видалення барвника метилового зеленого / The 1st International scientific and practical conference “Actual trends of modern scientific research” (July 19-21, 2020, Munich, Germany) / Editor Komarytskyy M.L. – MDPC Publishing, Munich, Germany, 2020. – 379 p. Р. 108-113.
 7. Гуцул Х.Р., Іваненко І.М. Дослідження втрати фотокаталітичної активності цинк (ІІ) оксиду при повторному використанні / I International Scientific and Practical Conference «Тheoretical and practical aspects of modern scientific research», 30 квітня 2021, Сеул, Південна Корея. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. С. 7-9. doi:10.36074/logos-30.04.2021.v1.42
 8. Гуцул, Х., Іваненко І. Змінювання рН під час фотокаталітичного розкладання конго-червоного / Korszerű műszerek és algoritmusa tapasztalati és elmé leti tudományos kutatási, 18 вересня 2020, Будапешт, Угорщина. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. С. 31-33, doi:10.36074/18.09.2020.v2.06.
 9. Гуцул Х., Іваненко І. Отримання цинк(ІІ) оксиду методом осадження / Tendances scientifiques de la recherche fondamentale et appliqué. 30 листопада 2020, Страсбург, Франція. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. С. 7-9, doi:10.36074/30.10.2020.v2.01.
 10. Гуцул Х., Іваненко І., Кримець Г. Дослідження морфології напівпровідного цинку(ІІ) оксиду / Science and practice: implementation to modern society. 16-18 липня 2020, Манчестер, Велика Британія. С. 173-175.
 11. Гуцул Х., Іваненко І. Photocatalytic degradation of congo red in dynamic conditions / Specialized and multidisciplinary scientific researches. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. 11 грудня 2020, Амстердам, Нідерланди. С. 41-42.

Участь у проектах та науково-дослідних роботах:

2021 рік Держбюджетна Тема 2307п «Новітні нанодисперсні оксидні та композитні адсорбенти і каталізатори екологічного призначення»

 

Driker

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дрікер Юхим Дмитрович

Керівник: проф., д.т.н. Мітченко Т.Є.

Тема: Оцінка якості води сучасними методами прогнозування

Перелік фахових та наукометричних публікацій: 

 1. Дрікер Ю.Д., Мітченко Т.Е., Малецький З.В. Оцінка та прогнозування якості артезіанської води з використанням сучасних методів статистичної обробки даних./ Вода та водоочисні технології. Науково-технічні вісті 2020, 27 (2), 59-74.
 2. Дрікер Ю.Д., Мітченко Т.Е., Оптимізація витрат на організацію децентралізованого підземного джерела питної води./ Вода та водоочисні технології. Науково-технічні вісті 2020, 28 (3), 48-60.

Доповіді на конференціях/симпозіумах/семінарах:

 1. Доповідь «Карта якості води України і шляхи її використання». VI Міжнародна науково-практична конференція «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти», 14 листопада 2019 р., Київ, Україна
 2. Доповідь: «Multivariate analysis of water quality data for water security». I Міжнародна науково – технічна конференція «Якість води: біомедичні, технологічні, агропромислові і екологічні аспекти», 20 - 21 травня 2021 р., Київ, Україна

 

Tyvonenko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Тивоненко Артем Вікторович

Керівник: проф., д.т.н. Мітченко Т.Є.

Тема: Синтез та застосування мембран для водоочищення в різних умовах, включаючи локальні системи очищення

Перелік фахових та наукометричних публікацій: 

 1. Kyrii S. А comparison of carbon-containang and clay sorption materials and (nano)composites based on them/ Kyrii S., Tyvonenko А., Kosogina I., Dontsova T., Astrelin I., Melnichuk О./ Norwegian Journal of development of the International Science No 25/2018, 19-27.
 2. Спосіб синтезу метастабільної кубічної модифікації нанодисперсного цирконію (IV) оксиду Донцова Т.А., Янушевська О.І., Тивоненко А.В. МПК С01В 13/18 МКП (2019.01) B01J20/20, C01G49/08 № 137439 опубл. 25.10.2019, бюл. № 20.

Доповіді на конференціях/симпозіумах/семінарах:

 1. Tyvonenko A.V. Catalysts based on titanium (IV) oxide for the selective NOx reduction/ Tyvonenko A.V., Dontsova T.A., Yanushevska O.I. / VIII Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології 22-23 квітня 2020р., м. Київ, c. 19. http://tnr.kpi.ua/images/Conferences/Conf-2020_3.pdf
 2. Тивоненко А.В. Сорбційні властивості композиту на основі активованого вугілля та титану (IV) оксиду/ Тивоненко А.В., Донцова Т.А. / «Освіта, наука та виробництво: розвиток та перспективи»: Всеукраїнська науково-методична конференціям. Шостка, 18 квітня 2019 р.: тези доп. – Суми, с. 14-15. https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/72647/1/Osvita_nauka_vyrobnytstvo_2019.pdf
 3. Тивоненко А.В. Анализ кислотно основных свойств нанокомпозита на основе активированного угля/Тивоненко А.В., Донцова Т.А./Инновационные материалы и технологии: материалы докладов Международной научно-технической конференции молодых ученых. – Минск: БГТУ, 9-11 января 2019 г. – с. ISBN 978-985-530-741-0, с. 447-449.  https://elib.belstu.by/bitstream/123456789/28532/1/Tivonenko_Analiz%20kislotno.pdf
 4. Тивоненко А.В. Перспективи створення нанокомпозитів на основі активованого вугілля/Тивоненко А.В. Донцова Т.А./Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» 16 травня 2018 року Матеріали конференції. – Житомир, с. 130-131. http://eprints.zu.edu.ua/27106/1/konf_h_2018.pdf

 

 kurilenko  

Куриленко Віктор Сергійович

Керівник: доц., к.т.н. Толстопалова Н.М.

Тема: Удосконалення та оптимізація процесу дефторування води за допомогою природних сорбентів

 

 

Image
Image

Free Joomla! template by L.THEME