Open menu
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Вступ

Кафедра ТНР, В та ЗХТ здійснює підготовку здобувачів вищої освіти рівня PhD зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету.

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора;
 • анкета;
 • копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копія документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі, якщо вступник претендує на отримання стипендії під час навчання);
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету/інституту про рекомендацію до вступу до аспірантури (за наявності);
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений завідуючим кафедри до якої планується вступ. У списку виділити публікації у фахових виданнях та у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

Детально ознайомитись з умовами вступу та переліком необхідних документів

Переглянути шаблони та бланки необхідних документів

Перейти на сайт відділу аспірантури та докторантури

 

Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:

 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності). Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування;
 • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).

Завантажити програму вступного іспиту для здобуття наукового ступеня доктор філософії

Завантажити програму додаткового вступного іспиту для здобуття наукового ступеня доктор філософії

 

Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури формуватиметься (за 200-бальною шкалою) за формулою:

КБ = 0,5 × ІС + 0,3 × ІМ + 0,15 × ДБ + 0,05 × БД,

де ІС - оцінка вступного іспиту зі спеціальності;

ІМ - оцінка вступного іспиту із іноземної мови;

ДБ - додаткові бали за навчальні та наукові досягнення;

БД - середній бал додатку до диплому про вищу освіту (за 200-бальною шкалою).

Ознайомитись детальніше з принципами нарахування балів

У 2021-2022 н.р. вартість одного року навчання становить: 35000 грн для 1-го р.н., 35000 грн для 2-го р.н., 28000 грн для 3-го р.н. та 28000 грн для 4-го р.н.

Про кафедру

Кафедра ТНР, В та ЗХТ є однією з найстаріших у КПІ. Вона була заснована у вересні 1898 року на хімічному відділенні, яке згодом перетворилося в хіміко-технологічний факультет. Завдяки участі кафедри у проєктах Erasmus+, WaterHarmony Eurasia та багатьох інших, удосконалено підготовку студентів у сфері управління водними ресурсами, а також зросла кількість науково-дослідницьких робіт, пов’язаних з водоочищенням та водопідготовкою, у зв’язку з чим у 2017 році назву було змінено з "Кафедра технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології" на "Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології" (наказ 1-280 від 31.08.2017 p.).

Кафедра ТНР, В та ЗХТ здійснює підготовку здобувачів вищої освіти рівня PhD зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія.

Дізнатися більше про кафедру

Контакти кафедри

З 2021 року завідувачем кафедри є д.т.н. Донцова Тетяна Анатоліївна, а секретарем кафедри - к.т.н. Феденко Юрій Миколайович.

Дізнатися більше про керівництво кафедри

Викладачі кафедри є знавцями у сферах технології неорганічних речовин, загальної хімічної технології, синтезу та дослідження наноматеріалів, водоочищення, прикладної екології, утилізації відходів та різноманітних методах аналізу. 

Дізнатися більше про викладачів кафедри

У НДР та навчальному процесі кафедра ТНР, В та ЗХТ використовує лабораторії №152/153-4 (191,6 м2), №162-4 (180 м2), №157-4 (67,8 м2), №100-4 (102,2 м2), № 039-4 (80 м2), №018-4 (80 м2) та деякі інші лабораторії та аудиторії. У рамках проєктів та грантів регулярно здійснюється придбання сучасного обладнання. Також в рамках кафедри ТНР, В та ЗХТ функціонує Центр сучасних водних технологій.

Дізнатися більше про матерільно-технічне забезпечення

Дізнатися більше про Центр сучасних водних технологій

Навчання

Кафедра ТНР, В та ЗХТ у складі Хіміко-технологічного факультету здійснює підготовку за освітньо-науковою програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти "Хімічні технології та інженерія".

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Ступінь вищої освіти: доктор філософії

Назва освітньої програми англійською мовою: Chemical Technologies and Engineering

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46362

Підготовку за освітньою програмою здійснюють:

Опис освітньої програми (2020)
Опис освітньої програми (2018)
Опис освітньої програми (2016)

У 2021 році наш факультет оновлює освітньо-наукові програми доктора філософії.

Громадське обговорення триває до 30 листопада 2021 року. Прохання надсилати зауваження та пропозиції на адресу НМКУ xtf.metodist@gmail.com (тема листа - ОПП PhD).

Ознайомитись з інформацією щодо громадського обговорення

Серед стейкхолдерів, що надали відгуки на освітньо-наукову програму, є різноманітні віччизняні та закордонні установи й організації.

Переглянути рецензії (відгуки стейкхолдерів)

З метою покращення освітньо-наукової програми регулярно проводяться робочі зустрічі з представниками стейкхолдерів та засідання НМКУ зі спеціальності 161.

Переглянути протоколи робочих зустрічей та засідань НМКУ 161

Навчально-науковий центр прикладної соціології «Соціоплюс» у співпраці з Департаментом навчально-виховноїї роботи здійснює комплексне дослідження якості вищої освіти та дослідження ринку праці, шляхом опитування всіх заінтерсованих сторін: здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, роботодавців, представників академічної спільноти.

Переглянути детальну інформацію щодо опитувань

 

Розклад занять та графік навчального процесу для кожної групи здобувачів вищої освіти рівня PhD можна довідатись за допомогою сайту розкладу, де необхідно перейти до "Розкладу занять" та обрати зі списку шифр потрібної групи.

Перейти на сайт розкладу

У своїй діяльності як викладачі, так і здобувачі вищої освіти повинні керуватися рядом документів.

Ознайомитись з навчальними матеріалами університету

Навчальні плани

Робочі навчальні плани

Під час навчання за освітньо-науковою програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти "Хімічні технології та інженерія" здобувачі опанують ряд обов'язкових та вибіркових освітніх компонентів. Каталоги навчальних дисциплін (а також курсових проєктів та робіт, практик, кваліфікаційних робіт) містять анотований перелік дисциплін, які пропонуються для студентів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Силабуси містять інформацію щодо змісту дисципліни, взаємної відповідальності викладача та студента, дедлайнів, рейтингової системи оцінювання, критеріями та засобами оцінювання результатів навчання тощо.

Ознайомитись з каталогами та силабусами

Загальна кількість викладачів, які задіяні в ОНП за період 2016-2021 р.р., складає: 25 осіб - середній вік становить 55,9 р.; докторів наук 11, це становить 44%кандидатів наук 14 осіб, відповідно 56%; серед викладачів 11 осіб чоловічої статті (44%), 14 - жінки (56%); вільно володіють іноземною мовою 10 осіб.

Тематики робіт всіх здобувачів вищої освіти рівня PhD відповідають напрямам наукової діяльності їх керівників.

Переглянути інформацію про всіх здобувачів та відповідність їх тематик

Переглянути інформацію про здобувачів, наукові керівівники яких є викладачами кафедри ТНР, В та ЗХТ

Наукова діяльність

Наукова школа "Хімія та технологія виробництва неорганічної продукції, водопідготовки та утилізації промислових відходів" була заснована в 1902 році.

У 1983-2020 роках науковим керівником кафедри виступав д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України Астрелін Ігор Михайлович, а на даний час - д.т.н., доц. Донцова Тетяна Анатоліївна.

Основні наукові напрямки наукової школи кафедри:

 • Високотемпературні процеси в хімії і технології неорганічних речовин.
 • Теорія і технологія водопідготовки та очищення забруднених вод.
 • Управління водними ресурсами.
 • Нова генерація каталізаторів для екологічного і промислового каталізу.
 • Очищення, регенерація і утилізація вторинних матеріалів, газових, шламових і твердих промислових відходів в процесах прикладної екології.
 • Нові неорганічні матеріали на основі нанохімії і синтезованих нанорозмірних попередників.
 • Нетрадиційні технології переробки низькоякісної природної сировини.
 • Нові сорбенти, коагулянти, флокулянти, фотокаталізатори (теорія і практика синтезу і використання в процесах водоочищення).

Переглянути детальну інформацію щодо наукової школи кафедри ТНР, В та ЗХТ

Переглянути інформацію щодо наукових школ ХТФ

Успіхи і наукові досягнення наукової школи кафедри належним чином оцінено світовою спільнотою, що виразилось в залученні кафедри до участі в багаторічних наукових європейських і євразійських проектах "WATER HARMONY""Erasmus+" (країни-виконавці проектів: Німеччина, Польща, Україна, Норвегія, Білорусь, Молдова, Китай, Казахстан, Шрі-Ланка, Таджикистан) з бюджетом більше 10 млн. Євро. В рамках цих проектів кафедрі передано прецизійне наукове обладнання на суму ~ 100 тис. Євро.

Переглянути інформацію про гранти Президента (для кафедри ТНР, В та ЗХТ)

Переглянути інформацію про держбюджетні теми (для кафедри ТНР, В та ЗХТ)

Переглянути інформацію про міжнародні гранти та проєкти (для кафедри ТНР, В та ЗХТ)

Викладачі, науковці, здобувачі вищої освіти рівня PhD та студенти Хіміко-технологічного факультету приймають участь у великій кількості держбюджетних тем, грантів та міжнародних проєктів.

Переглянути інформацію про держбюджетні теми, гранти, ліцензії, впровадження та міжнародні проєкти ХТФ

Результати своєї наукової діяльності здобувачі вищої освіти рівня PhD можуть апробовавути на різноманітних наукових і науково-практичних конференціях та семінарах.

В Україні регулярно проводиться ряд міжнародних та всеукраїнських конференцій з хімічних технологій та інженерії, які організовує наш факультет та партнери та суміжних спеціальностей:

 • Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих з хімії та хімічної технології. Місце проведення: КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ. Періодичність – раз на два роки (VІІІ конференція у 2020 р.). http://chemconf.kpi.ua/
 • Міжнародна науково-практична конференція «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти». Місце проведення: КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ. Періодичність – раз на один-два роки (VІІ конференція у 2021 р.). www.purewater.net.ua
 • Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Людина. Суспільство». Місце проведення: КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ. Періодичність – раз на рік (ХХII конференція у 2021 р.). https://eco-paper.kpi.ua/novyny/khkhii-mizhnarodna-konferentsiya-ekologiya-lyudina-suspilstvo.html
 • Міжнародна науково-технічна конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Хімія та сучасні технології». Місце проведення: ДВНЗ «УДХТУ», м. Дніпро. Періодичність – раз на два роки (Х конференція у 2021 р.). https://udhtu.edu.ua/konferencziya
 • Міжнародна конференція «Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів». Місце проведення: ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів. Періодичність – раз на два роки (ХV конференція у 2020 р.). www.ipm.lviv.ua/corrosion2020
 • Всеукраїнська наукова конференція студентів «Наукова Україна». Місце проведення: ДВНЗ «УДХТУ», м. Дніпро. Періодичність: раз на два роки (V конференція у 2019 р.). https://orgconf.com/event/conf-NU5
 • Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії. Місце проведення: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків. Періодичність – раз на два роки (ХІІІ конференція у 2018 р.). https://www.univer.kharkov.ua/ua/research/all_conferences/conferences?news_id=7787
 • Український з’їзд з електрохімії. Організатор: ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАН України. Місце проведння ІХ з’їзду у 2021 р.: КПІ ім. Ігоря Сікорського. Періодичність: раз на три роки. https://electrochemistry.kpi.ua/uk/node/218
 • Студентський сателітний регіональний симпозіум Міжнародного Електрохімічного Товариства (ISE) «Перспективні матеріали та процеси в технічній електрохімії». Місце проведення: КНУТД, м. Київ. Періодичність – раз на рік (V симпозіум у 2020 р.). https://www.ise-online.org/ise-sponsoring/student_meet.php; http://en.isestudents.knutd.edu.ua/

Переглянути інформацію щодо анонсів та звітів участі в конференціях

Партнерська діяльність

Кафедра ТНР, В та ЗХТ співпрацює з провідними науковими та навчальними установами та має ряд філій на їх основі.

Серед партнерських організацій Шосткінський інститут Сумського державного університету, Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України тощо.

Переглянути накази про створенн філій та договори про співробітництво

У рамках міжнародних проєктів кафедра ТНР, В та ЗХТ співпрацює з такими закордонними університетами, як Університет Гуру Нанак Дев (Індія), Білоруський державний технологічний університет (Білорусь), Гірничо-металургійний інститут Таджикистану (Таджикистан), Киргизький національний університет ім. Жусупа Баласагина (Киргизія), Норвезький університет природничих наук (Норвегія), Таджицький технічний університет ім. академіка М.С. Осімі (Таджикистан), Технічний університет Молдови (Молдова), Південно-Казахстанський державний університет ім. М. Ауезова (Казахстан), Вармінсько-Мазурський університет (UWM) (Польща), Університет прикладних наук Оствестфален-Ліппе (OLU) (Німеччина), Університет Джафни (UoJ) (Шрі-Ланка), Університет Пераденії (UoP) (Шрі-Ланка), Технологічний університет Ціндао (QTU) (Китай), Університет Шаньдун Цзяньчжу (SJU) (Китай), Університет Хуйчжоу (Китай), Державна наукова установа "Інститут загальної та неорганічної хімії НАН Білорусі" (Республіка Білорусь) тощо.

Детальніше про закордонних партнерів кафедри ТНР, В та ЗХТ

Серед партнерських організацій Хіміко-технологічного факультету: Інститут сорбції та проблем ендоекології, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Інститут органічної хімії, Корпорація Артеріум, Всеукраїнське Водне Товариство WaterNet, ТОВ "Альфа-пласт" тощо.

Переглянути список партнерських організацій та договори про співробітництво з партнерами ХТФ

Free Joomla! template by L.THEME