Open menu

Матеріально-технічне забезпечення

Лабораторний і аудиторний фонд

 

У навчальному процесі при проведенні НДРС використовуються такі лабораторії:

img 1706

Лабораторія №153-4

№ 152/153-4 (191,6 м2) – призначена, в основному, для навчальних цілей а саме для виконання лабораторного практикуму з дисциплін: «Прикладна хімія» для 2-х груп спеціальності 1 курсу; «Технічний аналіз, стандартизація, сертифікація та управління якістю продукції у галузі» для 2-х груп спеціальності 2 курсу; «Загальна хімічна технологія» для студентів ХТФ, ІХФ, очної і заочної форм навчання;

Переглянути більше фотографій лабораторії

 

img 1682

Лабораторія №162-4

№ 162-4 (180 м2) – навчальна лабораторія, в якій проводяться лабораторні заняття з дисциплін «Хімічна технологія неорганічних речовин», "Теоретичні основи хімії і технології водопідготовки" (2, 3 курс); "Технологія і обладнання підготовки питної і технічної води", "Технологія і обладнання очищення стічних вод" (1 курс, магістри), а також лабораторний практикум з дисципліни «Технологія каталізаторів і каталітичних процесів», «Адсорбція, адсорбенти та каталізатори на їх основі» (1 курс, магістри). Окрім того, в лабораторії постійно працюють студенти-дипломники, магістранти та аспіранти. Також в лабораторії працюють співробітники та викладачі кафедри (разом із студентами та учнями МАН) в рамках НДР та НДРС. З 2010 р. в лабораторії працює навчально-демонстраційна установка із ультрафільтрації води, фільтрації і іонного обміну;

Переглянути більше фотографій лабораторії

 

img 1696

Лабораторія №157-4

№ 157-4 (67,8 м2) – навчально-комп'ютерна лабораторія, в якій розташовані два термоаналізатора (дериватографа), один з яких фізично і програмно поєднано з персональним комп'ютером. Тут проводяться заняття з дисциплін: «Ком’пютерні технології в процесах неорганічних виробництв та водоочищення», «Проектування виробництв неорганічних речовин», «Комп'ютерна обробка інформації», «Прикладні розділи ХТНР», «Інформаційне забезпечення наукових досліджень», «Загальгна хімічна технологія». В лабораторії також виконуються розрахунки і креслення в ході СРС при виконанні студентами спеціальності курсових і дипломних проектів і робіт. Персональні комп'ютери (ПК) також використовуються співробітниками кафедри і НДЛ для наукових і прикладних розрахунків;

Переглянути більше фотографій лабораторії

 

img 1776

Лабораторія 100-4

№100-4 (102,2 м2) – навчальна лабораторія з фізико-хімічних методів аналізу (насичена прецизійним обладнанням) використовується при проведенні НДРС, лабораторного практикуму з дисципліни «Прецизійні методи аналізу неорганічних речовин», виконанні дипломних та магістерських робіт, дисертацій;

Переглянути більше фотографій лабораторії

 

img 1726

Аудиторія №150-4

№ 150-4 (39,2 м2) – аудиторія ім. О.С.Плигунова, яка закріплена за кафедрою ТНР, В та ЗХТ. Використовується у другій половині дня для проведення семінарів, засідань кафедри, для консультування з навчальних дисциплін, курсового та дипломного проектування, презентацій магістерських дисертацій;

Переглянути більше фотографій аудиторії

 

img 1752

Лабораторія №039-4

№ 039-4 (80 м2) – науково-дослідна лабораторія з вирішення сучасних і перспективних проблемних питань ХТНР. Використовується для проведення НДРС, роботи аспірантів, лабораторного практикуму з дисципліни «Іноваційні неорганічні технології», при виконанні дипломних та магістерських робіт. В лабораторії працюють аспіранти та викладачі кафедри в рамках НДР та НДРС;

Переглянути більше фотографій лабораторії

 

img 1738

Лабораторія №018-4

№018-4 (80 м2) – наукова лабораторія дослідницького спрямування з рядом унікальних експериментальних установок. Використовується для проведення НДРС в рамках наукових студентських гуртків «Нанохімія» та «Наноматеріали, нанотехнологія», лабораторних практикумів з дисциплін «Теоретичні основи, технологія і обладнання каталітичних та адсорбційних процесів», «Інноваційні неорганічні технології», а також для виконання НДР, докторських, кандидатських і магістерських дисертацій;

Переглянути більше фотографій лабораторії

 

img 1764

Лабораторія №225-4

№225-4 (29,4 м2) – лабораторія використовується для виконання НДР, кандидатських і магістерських дисертацій, лабораторних практикумів з дисциплін «Адсорбція, адсорбенти та каталізатори на їх основі», «Теоретичні основи, технологія і обладнання каталітичних процесів» і «Теоретичні основи, технологія і обладнання адсорбційних процесів», також в рамках студентського гуртка «Нанохімія».

Переглянути більше фотографій лабораторії

 

 

Лабораторні прилади

 

Оснащення лабораторій кафедри ТНР, В і ЗХТ обладнанням: 

meso1      meso2

Аналізатор питомої поверхні та пористості JWGB Meso 112

 • Аналізатор питомої поверхні та пористості JWGB Meso 112 з пограмним забезпеченнм та набором комплектуючих (клапани, затискачі, трубки, кабелі, ложка для зразків тощо), JWGB SCI. & TECH (КНР). використовується для визначення питомої поверхні досліджуваних зразків за різними методами (поверхня БЕТ, поверхня Ленгмюра, STSA та ін.), визначення об'єму пор матеріалу, середноього розміру пор, побудови розподілення пор досліджуваного зразка за розміром. В основі роботи приладу лежить статично-об'ємний метод, а саме вимірювання низькотемпературної адсорбції газів на поверхні матеріалу у вакуумі;

shim1

ІЧ Фур'є спектрофотометр SHIMADZU IRAffinity-1S

 • ІЧ Фур'є спектрофотометр SHIMADZU IRAffinity-1S з потужним керамічним джерелом випромінювання, вбудованим автоматичним осушувачем та інтерферометром Майкельсона із системою динамічного цифрового юстування елементів. Прилад забезпечує вирішення широкого кола завдань якісного та кількісного аналізу рідин, газів та твердих зразків. Висока чутливість спектрометра у своєму класі: співвідношення сигнал/шум 30000:1. Прилад забезпечений програмним забезпеченням LabSolutionIR із вбудованою бібліотекою на близько 10 тис. спектрів різних класів сполук, у тому числі полімерів, фармацевтичних речовин тощо;
shim2      shim3

Приставки QATR-10 та SRM-8000A

 • Приставки QATR-10 (з алмазним кристалом) та SRM-8000A (для дзеркального відбиття) для ІЧ Фур'є спектрофотометра SHIMADZU IRAffinity-1S;

lamp

УФ-лампа 350Н-R15 MKS

 • УФ-лампа (джерело світла для фотокаталізу) 350Н-R15 MKS, виробництва Newport Corp. (США), розроблена для проведення фотокаталітичних процесів у різних галузях, таких як дослідження органічних реакцій та у водопідготовці. Джерело випромінювання в широкому спектральному діапазоні від УФ до ІЧ з покращеними в УФ діапазоні характеристиками (ртутна або ртутно-ксенонова лампа) з селективними фільтрами для вибору суб-діапазонів або вузьких смуг;

heater

Колбонагрівач для круглодонних колб

 • Колбонагрівач для круглодонних колб призначений для нагрівання колб об’ємом 250-1000 мл до температури 650 °С;

mixer

Мішалка Hei-Mix S

 • Мішалка Hei-Mix S призначена для перемішування зразків до 5 л без нагрівання. Робоча платформа із матеріалу ПВДФ (термлпластичний фотополімер) білого кольору, що дозволяє стежити за зміною кольору розчину під час роботи;

portlabph102

рН-метр Portlab 102

 • рН-метр Portlab 102 з комбінованим електродом і комп'ютерним керуванням;

 

i 160mi

Іономір И-160МИ

 • іономір И-160МИ застосовується для потенціометричного вимірювання (прямого і непрямого) активності водневих іонів (pH), активності і концентрації інших одновалентних і двовалентних аніонів і катіонів (pX), вимірювання окисно-відновних потенціалів (Eh) і температури у водних розчинах. Іономір надає результати вимірювань в цифровій формі і у вигляді аналогового сигналу напруги постійного струму;
 • Portlab 202 для вимірювання провідності водних розчинів;
 • Dist-І – кондуктомер-солемір, призначений для вимірювання солевмісту до 9,9 г/дм3;
 • Dist-2 – кондуктомер-солемір, призначений для вимірювання солевмісту до 1 г/дм3;
 • спектрофотометр Portlab 501 (Англія), зняття спектрів в діапазоні 320-900 нм;
 • спектрофотометр UV-5800PC зняття спектрів в діапазоні 190-1100 нм;

366441222 w640 h640 unico 2150

Спектрофотометр UNICO 2150

 • спектрофотометр UNICO 2150;

101

Спектрофотометр ULАB 101

 • спектрофотометри ULАB 101 - 2 шт;
 • аквадистилятор електричний ДЭ-04М;
 • бідистилятор електричний MICROmed DE-5C;
 • піч муфельна СНО 12/1100 И4А;

home pechi

Піч муфельна СНО 12/1300 И4А

 • піч муфельна СНО 12/1300 И4А;
 • ваги KERN аналітичні ABJ 80-4NM (2-й кл.,НМЗ 83 г.ц.д.0,0001 г.), з метрологічною повіркою;
 • шафа сушильна вакуумна СВ-50;
 • вакуумний насос ROBINAIR;

Balanza Analítica Citizen CX22 BAC200546

Аналітичні ваги Citizen CX 220

 • аналітичні ваги Citizen CX 220
 • аналізатор вольтамперометрічний АВА-3 з методиками аналізу, персональним комп'ютером та ліцензійною ОС Windows;
 • система BMS 6 для визначення БСК;
 • дезінфекційно-миюча машина PG 8583;

mp516 600x600

Оксиметр лабораторний з магнiтною мiшалкою MP 516 ULAB

 • оксиметр лабораторний з магнiтною мiшалкою MP 516, ULAB;

TB1000

Турбідиметр NTU CyberScan Delux TB 1000

 • турбідиметр NTU CyberScan Delux TB 1000 з аксесуарами;
 • іономір И-160 МИ з електродами 2 шт;
 • вологомір грунту МГ-44;
 • термогігрометр TESTO 608 H-1.

У розпорядженні дослідників і студентів на кафедрі є також: сучасні електронні ваги (технохімічні та аналітичні), рентгенівський спектрометр СПЕКТРОСКАН, прилади для визначення концентрацій іонів металів, якості нафтопродуктів, рН-метри, фотоелектроколориметри, титратори, диспергатори ультразвукові УЗДН-2Т (2 шт.), оптичні мікроскопи, рефрактометри, седиментограф та ін., які на 100% забезпечують проведення поточних НДР, курсових (з НДРС), дипломних і магістерських робіт.

Free Joomla! template by L.THEME